Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
  • Dorič pomogao Perkoviću da obrani Šuška i Vukojevića