Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
Nada Peratović

Nada Peratović Articles 5

Feministkinja i aktivistkinja, živi u Zuerichu. Suosnivačica je i predsjednica Centra za građansku hrabrost

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved